• ਡਾ. ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ

    ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸਾਹਿਆਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ
    ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ, ਪੀ.ਏੱੱਚ. ਡੀ." ਲੀਡਿੰਗ ਦ ਵੇ ਵਿੱਦ ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ" ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਆਡਿਓ

Know Your Real Enemy (PUN)

ਡਾ. ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸਾਹਿਆਈ ਦਾ ਐਲਾਨ...

The Epistle of James (PUN)

ਡਾ. ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸਾਹਿਆਈ ਦਾ ਐਲਾਨ...

Journey of Faith (PUN)

ਡਾ. ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸਾਹਿਆਈ ਦਾ ਐਲਾਨ...

ਵੀਡਿਓ

No posts found!

ਡੀ ਏਮ ਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL