• டாக்டர் மைக்கேல் யூச்செப்

    ஒப்பிடமுடியாத உண்மையை தாகத்தோடு 
    பிரகடனப்படுத்துதல்
    டாக்டர்  மைக்கேல்  யூசுப்  அவர்கள்  'வழி கட்டி'  என்ற  ஸ்தாபனத்தை  நிறுவி  அதன்  தலைவராக  செயல்பட்டு வருகிறார் . இவருடைய  இந்த  உலகளாவிய  ஊழியமானது  ஆவிக்குரிய  இருளில்  வாழும் ஜனங்களை , மெய்யான  ஒழியாகிய  கிறிஸ்துவை  கண்டுகொள்ள   வழி நடத்துகிறது 

ஆடியோ/ஒலி

Know Your Real Enemy (TAM)

டாக்டர் மைக்கேல் யூச்செப் ஒப்பிடமுடியாத உண்மையை தாகத்தோடு பிரகடனப்படுத்துதல் டாக்டர்  மைக்கேல்  யூசுப்  அவர்கள்  ‘வழி...

Christmas (TAM)

டாக்டர் மைக்கேல் யூச்செப் ஒப்பிடமுடியாத உண்மையை தாகத்தோடு பிரகடனப்படுத்துதல் டாக்டர்  மைக்கேல்  யூசுப்  அவர்கள்  ‘வழி...

Seven Signs in John’s Gospel (TAM)

டாக்டர் மைக்கேல் யூச்செப் ஒப்பிடமுடியாத உண்மையை தாகத்தோடு பிரகடனப்படுத்துதல் டாக்டர்  மைக்கேல்  யூசுப்  அவர்கள்  ‘வழி...

Journey of Faith (TAM)

டாக்டர் மைக்கேல் யூச்செப் ஒப்பிடமுடியாத உண்மையை தாகத்தோடு பிரகடனப்படுத்துதல் டாக்டர்  மைக்கேல்  யூசுப்  அவர்கள்  ‘வழி...

காணொளி

No posts found!

MY ஆன்மீகம்

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL