Farsi

ویدئو های دیگر

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

آزادی از ترس

این سری هشت قسمتی آموزش می دهد که کتاب مقدس درباره ی ترس چه می گوید و چطور می توان با ایمان به خدا بر ترس غلبه کرد

آزادی از ترس -1

فیض عالی خدا -10

فیض عالی خدا -9

فیض عالی خدا -8

فیض عالی خدا -7

فیض عالی خدا -6

فیض عالی خدا -5

فیض عالی خدا -4

فیض عالی خدا -3

فیض عالی خدا -2

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©