Farsi

ویدئو های دیگر

وحی برای امروز، قسمت چهارم: هفت نامه به مسیحیان قرن بیست و یکم (قسمت اول)

وحی برای امروز، قسمت 3: پروردگار آغاز و پایان

آگاهی برای امروز، قسمت 2: روزهای آینده

وحی برای امروز، قسمت 1: آگاهی مربوطه

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

ثمرات روح القدس

در این سری دکترمایکل یوسف نشان می دهد که معنی پری روح القدس چیست و اگر روزانه با او راه برویم ثمرات روح در زندگی ما دیده می شود

ثمرات روح القدس -2

ثمرات روح القدس -1

رساله ی یعقوب -15

رساله ی یعقوب -14

رساله ی یعقوب -13

رساله ی یعقوب -12

رساله ی یعقوب -11

رساله ی یعقوب -10

رساله ی یعقوب -9

رساله ی یعقوب -8

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©