Farsi

ویدئو های دیگر

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

قدرت خدا برای زندگی

بیاموزید که قدرت روح القدس را بطلبید و به فراوانی از آن پر شوید

اسامی مسیح -4

اسامی مسیح -3

اسامی مسیح -2

اسامی مسیح -1

آزادی از ترس -8

آزادی از ترس -7

آزادی از ترس -6

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©