Farsi

ویدئو های دیگر

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

با پرستش قدرت می یابیم

بفمهمید که چطور ستایش و پرستش مثل روغنی ما را موثر می کند و در زندگی روحانی ما تفاوت ایجاد می کند

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©