Farsi

ویدئو های دیگر

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

دشمن حقیقی خود را بشناسید

مایکل یوسف بیان می کند که چطور خصوصیات و استراتژی شیطان را تشخیص بدهیم و چه کار کنیم که از ما فرارکند.

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©