Farsi

ویدئو های دیگر

وحی برای امروز، قسمت چهارم: هفت نامه به مسیحیان قرن بیست و یکم (قسمت اول)

وحی برای امروز، قسمت 3: پروردگار آغاز و پایان

آگاهی برای امروز، قسمت 2: روزهای آینده

وحی برای امروز، قسمت 1: آگاهی مربوطه

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

ده فرمان

در این مجموعه ده فرمان، شما هر کدام از فرمانها را به شکل سطحی و ریشه ای درک خواهید کرد، و خواهید دانست چطور آن را به زندگی روزانه ی خود ربط بدهید.

ده فرمان -10

ده فرمان -9

ده فرمان -8

ده فرمان -7

ده فرمان -6

ده فرمان -5

ده فرمان -4

ده فرمان -3

ده فرمان -2

ده فرمان -1

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©