Farsi

ویدئو های دیگر

وحی برای امروز، قسمت چهارم: هفت نامه به مسیحیان قرن بیست و یکم (قسمت اول)

وحی برای امروز، قسمت 3: پروردگار آغاز و پایان

آگاهی برای امروز، قسمت 2: روزهای آینده

وحی برای امروز، قسمت 1: آگاهی مربوطه

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

با پرستش قدرت می یابیم

بفمهمید که چطور ستایش و پرستش مثل روغنی ما را موثر می کند و در زندگی روحانی ما تفاوت ایجاد می کند

کریسمس -6

کریسمس -5

کریسمس -4

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©