Farsi

ویدئو های دیگر

وحی برای امروز، قسمت چهارم: هفت نامه به مسیحیان قرن بیست و یکم (قسمت اول)

وحی برای امروز، قسمت 3: پروردگار آغاز و پایان

آگاهی برای امروز، قسمت 2: روزهای آینده

وحی برای امروز، قسمت 1: آگاهی مربوطه

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

رساله ی یعقوب

در این سری دکتر مایکل یوسف رساله یعقوب را بررسی می کند که برای مسیحیانی که درلحظات سختی هستند توصیه هایی دارد و دلگرمشان می کند

رساله ی یعقوب -12

رساله ی یعقوب -11

رساله ی یعقوب -10

رساله ی یعقوب -9

رساله ی یعقوب -8

رساله ی یعقوب -7

رساله ی یعقوب -6

رساله ی یعقوب -5

رساله ی یعقوب -4

رساله ی یعقوب -3

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©