Farsi

ویدئو های دیگر

وحی برای امروز، قسمت چهارم: هفت نامه به مسیحیان قرن بیست و یکم (قسمت اول)

وحی برای امروز، قسمت 3: پروردگار آغاز و پایان

آگاهی برای امروز، قسمت 2: روزهای آینده

وحی برای امروز، قسمت 1: آگاهی مربوطه

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

کریسمس

این سری شش قسمتی معنی حقیقی کریسمس و آرامشی که از خود شاهزاده صلح و سلامتی به دست می آید را مورد بررسی قرار می دهد

کریسمس -3

کریسمس -2

کریسمس -1

ده فرمان -11

ده فرمان -10

ده فرمان -9

ده فرمان -8

ده فرمان -7

ده فرمان -6

ده فرمان -5

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©