Farsi

ویدئو های دیگر

وحی برای امروز، قسمت چهارم: هفت نامه به مسیحیان قرن بیست و یکم (قسمت اول)

وحی برای امروز، قسمت 3: پروردگار آغاز و پایان

آگاهی برای امروز، قسمت 2: روزهای آینده

وحی برای امروز، قسمت 1: آگاهی مربوطه

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

هفت بیانیه

این مجموعه هفت بیانیه قدرتمند، که عیسی روی صلیب اعلام کرد را مورد بررسی قرار می دهد.

هفت بیانیه -7

هفت بیانیه -6

هفت بیانیه -5

هفت بیانیه -4

هفت بیانیه -3

هفت بیانیه -2

هفت بیانیه -1

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©