Thai

ประกาศ
สมาชิก
ช่วยเหลือ

เสียง ตอนอื่นๆ

รู้จักพระคัมภีร์ของคุณ

ชุดนี้มีสี่ตอนมุ่งเน้นที่ความสำคัญ,อำนาจ, และความเป็นไปได้ของพระวจนะของพระเจ้า

ติดต่อพันธกิจของเรา

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.