Vietnamese

Rao giảng
Môn đồ
Kết nối

Thêm các tập âm thanh

Thư tín Gia-cơ

Trong loạt sứ điệp nầy, Michael Youssef chia sẻ những lời khích lệ từ sách Gia-cơ, và những lời hướng dẫn cho Cơ Đốc Nhân đang trải qua quãng thời gian khó khăn.

Thư tín Gia-cơ -8

Thư tín Gia-cơ -7

Thư tín Gia-cơ -6

Thư tín Gia-cơ -5

Thư tín Gia-cơ -4

Thư tín Gia-cơ -3

Thư tín Gia-cơ -2

Thư tín Gia-cơ -1

Kết nối với mục vụ

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.