Vietnamese

Rao giảng
Môn đồ
Kết nối

Thêm các tập âm thanh

Hãy biết kẻ thù thật sự của bạn

Tiến sĩ Michael Youssef chỉ cho chúng ta những đặc điểm rõ ràng và những chiến lược của kẻ thù, và làm thế nào chúng ta tránh những cạm bẫy của ma quỷ.

Mục đích của Sự Giáng Thế -4

Kết nối với mục vụ

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.