Vietnamese

Rao giảng
Môn đồ
Kết nối

Thêm các tập âm thanh

Hãy biết cuốn Kinh thánh của bạn

Bốn bài của loạt sứ điệp nầy cho thấy tầm quan trọng, năng quyền và sống động của lời Chúa.

Kết nối với mục vụ

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.