Vietnamese

Rao giảng
Môn đồ
Kết nối

Thêm các tập âm thanh

Mục đích của Sự Giáng Thế

Dựa vào sách I Giăng, tiến sĩ Youssef thảo luận về 4 nền tảng của mục đích Chúa Cứu Thế ra đời

Mục đích của Sự Giáng Thế -3

Mục đích của Sự Giáng Thế -2

Mục đích của Sự Giáng Thế -1

Kết nối với mục vụ

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.