Vietnamese

Rao giảng
Môn đồ
Kết nối

Thêm các tập âm thanh

Sự kỳ diệu của Ân điển Đức Chúa Trời

Loạt sứ điệp nói đến sự lớn lao về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Ngài cách nhưng không.

Kết nối với mục vụ

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.