• Nhiệt thành chia
    sẻ Phúc Âm
  • Tiến sĩ Michael Youssef

    Tiến sĩ Michael Youssef là người sáng lập và là giám đốc của chương trình Đồng Hành (Leading the Way). Mục vụ toàn cầu nầy đem ánh sáng Lẽ Thật của Đấng Christ đến cho các thân hữu, tức là những người chưa nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời của sự Cứu Rỗi.