• ਡਾ. ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ

    ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸਾਹਿਆਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ
    ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ, ਪੀ.ਏੱੱਚ. ਡੀ." ਲੀਡਿੰਗ ਦ ਵੇ ਵਿੱਦ ਮਾਇਕਲ ਯੂਸਫ" ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ

ਆਡਿਓ

ਵੀਡਿਓ

No posts found!

ਡੀ ਏਮ ਵਾਈ ਭਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL