• Tiến sĩ Michael Youssef

    Nhiệt thành chia sẻ Phúc Âm
    Tiến sĩ Michael Youssef là người sáng lập và là giám đốc của chương trình Đồng Hành (Leading the Way). Mục vụ toàn cầu nầy đem ánh sáng Lẽ Thật của Đấng Christ đến cho các thân hữu, tức là những người chưa nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời của sự Cứu Rỗi.

Trực tiếp

AUDIO

VIDEO

No posts found!

Tĩnh nguyện MY

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL