• ආචාර්ය මයිකල් යූසෙෆ්

    සම්මුති විරහිත සත්‍ය උද්යෝගයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම
    ආචාර්ය මයිකල් යූසෙෆ්, ආචාර්ය මයිකල් යුසෙෆ් සමග මග පෙන්වීම නම් ආයතනයේ නිර්මාතෘ සහ සභාපති වන්නේය. එය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආලෝකය සොයා ගැනීමට අන්ධකාරයේ ජීවත්වෙන මනුෂ්‍යන්ට මග පෙන්වන ලෝක ව්‍යාප්ත සේවාවකි.

සජීවී විකාශය

ඕඩියෝව

වීඩියෝව

No posts found!

MY මෙනෙහි කිරීම

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL